Controlling to inaczej zarządzanie, które opiera się na włączeniu do współodpowiedzialności za wyniki finansowe przedsiębiorstwa niższe szczeble zarządzania. Na controlling składa się kontrola, planowanie i sterowanie.

Podstawą kontroli sterującej jest nie tylko ocenianie tych podmiotów, które odpowiadają za zrealizowanie określonych zadań, lecz zidentyfikowanie tych zagrożeń, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu założonych celów. Innymi słowy, controlling pomaga zarówno w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na realizację zadań jak i minimalizację negatywnych skutków podjętych działań.

Planowanie to inaczej określanie celów przedsiębiorstwa. Jest to bardzo istotne z uwagi na wartość firmy, bowiem uzależniona jest ona od dodatnich wyników finansowych. Sterowanie zaś pozwala na korygowanie działań, które mogą przynieść niepożądane skutki dla przedsiębiorstwa. Controlling to rozwiązanie, które przedsiębiorstwom pozwala na podział zasobów wśród różnych szczebli organizacji.

Poza podziałem controllingu na kontrolę, planowanie i sterowanie, dzielimy go również na funkcyjny (dziedzinowy) i kompleksowy.
Controlling funkcyjny to wykorzystanie narzędzi controllingowych w celu zarządzania konkretnymi obszarami w przedsiębiorstwie. Jest on zróżnicowany w poszczególnych przedsiębiorstwach, ponieważ jest on zależny od realizowanych zadań czy struktury organizacyjnej.

Controlling kompleksowy łączy z sobą wszystkie obszary składające się na przedsiębiorstwo. Jest to zarówno obszar ekonomiczno-finansowy, jak i obszar zabezpieczenia jakości czy naboru i rozwoju kadr.

Główną rolę w controllingu pełni controller. To on odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie informacji. Pomaga w podejmowaniu decyzji oraz wspomaga zarządzanie firmą. Do jego funkcji należy opracowywanie planów strategicznych i operacyjnych, koordynowanie celów cząstkowych i całościowych, określanie zasad dotyczących sporządzania raportów z przebiegu realizacji zadań strategicznych i operacyjnych czy śledzenie wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Controlling umożliwia korygowanie działań przedsiębiorstwa, poprawia jakość zarządzania. To właśnie dzięki controllingowi możliwe jest zidentyfikowanie zagrożeń oraz ich wyeliminowanie.