Spółka cywilna pozostaje jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wszystko dlatego, że formalności w jej przypadku ograniczone są do niezbędnego minimum, a także – wyjątkowo łatwo jest ją założyć. Niestety, w miarę rozwoju przedsiębiorstwa spółka cywilna traci na atrakcyjności. Wyższe zobowiązania, zwiększone ryzyko i duże obroty sprawiają, że wiele osób zastanawia się nad przekształceniem jej w spółkę z o.o.

Dlaczego warto zdecydować się na przekształcenie spółki cywilnej?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. podejmują tę decyzję głównie ze względów finansowych. Z racji tego, że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, stronami w każdej dotyczącej jej umowie, pozostają wspólnicy. To właśnie oni odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Spółka z o.o. z kolei posiada już osobowość prawną, co pozwala oddzielić kapitał wspólników od majątku spółki. Oznacza to, że wielbiciele będą dochodzić swoich praw od niej, nie zaś od wspólników. Spółki kapitałowe, takie jak spółka z o.o., uznawane są za trwalsze i pewniejsze niż spółki cywilne. Dodać trzeba także, że w razie potrzeby spółkę z o.o. można wycenić i sprzedać – w przeciwieństwie do spółki cywilnej.

W jaki sposób można przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że spółka cywilna może być przekształcona w spółkę z o.o na kilka sposobów. Tryb uproszczony dotyczy sytuacji, w której każdy wspólnik spółki cywilnej posiada uprawnienia do prowadzenia jej spraw. Z reguły tak właśnie jest, toteż większość przekształceń dotyczy właśnie tego typu. Tryb pełny z kolei stosuje się w przypadku, gdy tylko część wspólników spółki cywilnej może prowadzić jej sprawy. Na tryb ten składa się kilka etapów, takich jak przygotowanie planu przekształcenia spółki cywilnej, złożenie do sądu wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta, podjęcie uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o., zawarcie umowy spółki z o.o., a na koniec –  wpisanie nowej spółki do rejestru.

Jakie zalety posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wiele osób zastanawia się, jakie są główne czynniki przemawiające za przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o. warto wymienić między innymi:

  • ograniczoną odpowiedzialność wspólnika za powstałe długi – spółka z o.o. jest spółką kapitałową, co oznacza, że za zobowiązania odpowiada wyłącznie swoim własnym majątkiem, nie zaś majątkiem wspólników,
  • możliwość przeniesienia udziałów na osobę trzecią – prowadząc spółkę cywilną trzeba liczyć się z brakiem możliwości przekazania swojej działalności na osoby trzecie. W spółce z o.o. można dokonać tego choćby na drodze sprzedaży bądź też darowizny,
  • możliwość dokapitalizowania spółki– w spółce z o.o. łatwo można wprowadzić kolejnego inwestora na prawach wspólnika, pozyskując dodatkowe wkłady pieniężne bądź też rzeczowe,
  • ciągłość funkcjonowania w przypadku śmierci – o ile w przypadku śmierci wspólnika w spółce cywilnej przejęcie działalności po nim jest dość skomplikowane, o tyle spółka z o.o. w takim przypadku zachowuje ciągłość funkcjonowania.